EXPERT M&A Górniak


KANCELARIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

601 26 01 46

601 43 23 55

Dokumenty do wyceny
Poniższa lista dokumentów wynika z konieczności analizy stanu prawnego nieruchomości, która wykonywana jest przez Rzeczoznawcę Majątkowego podczas wyceny nieruchomości zgodnie z Ustawą ,,O gospodarce nieruchomościami" oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów ,,W sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego". Dokumenty są dostarczane przez właściciela nieruchomości i przekazywane podczas oględzin nieruchomości.


Nieruchomości niezabudowane

 • » wypis z rejestru gruntów dla działek podlegających wycenie (stan aktualny, wypis nie starszy niż 3 miesiące) - Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego
 • » kopia mapy ewidencyjnej dla działek podlegających wycenie (stan aktualny, wypis nie starszy niż 3 miesiące) - Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego
 • » kopia mapy zasadniczej dla działek podlegających wycenie z naniesionymi sieciami uzbrojenia terenu (stan aktualny, wypis nie starszy niż 3 miesięce) -
    Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego
 • » numery elektroniczne ksiąg wieczystych
 • » posiadane (czyt. zawarte) umowy:
 • » ostatnie decyzję ustalające wysokość opłat za użytkowanie wieczyste (jeżeli występuje)
 • » zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości (działek) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jeżeli planu nie ma zapis funkcji wg studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania terenu - Wydział Architektury Urzędu Miejskiego
 • » wyrys z planu zagospodarowania (obejmujący wyceniane działki) na którym zaznaczone są jednostki przeznaczenia zgodnie z zaświadczeniem o przeznaczeniu
    nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wydział Architektury
    Urzędu Miejskiego
 • » kopie specyficznych decyzji o ile występują np. o warunkach zabudowy, środowiskowych, itp.
 • » wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty opisujące stan prawny nieruchomości, które mogą mieć wpływ na poziom oszacowania wartości rynkowej
 • Pobierz w formacie PDF

  Nieruchomości zabudowane

 • » wypis z rejestru gruntów dla działek podlegających wycenie (stan aktualny, wypis nie starszy niż 3 miesiące) - Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego.
 • » W przypadku wyceny nieruchomości w trakcie procesu inwestycyjnego dodatkowo: wypis z kartoteki budynków (stan aktualny, wypis nie starszy niż 3 miesiące) -
    Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego.
 • » kopia mapy ewidencyjnej dla działek podlegających wycenie (stan aktualny, wypis nie starszy niż 3 miesiące) - Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego.
 • » kopia mapy zasadniczej dla działek podlegających wycenie z naniesionymi sieciami uzbrojenia terenu (stan aktualny, wypis nie starszy niż 3 miesiące) - Wydział
    Geodezji Urzędu Miejskiego.
 • » numery elektroniczne księgi/ag wieczystej/ych
 • » posiadane (czyt. zawarte) umowy:
 • » ostatnie decyzję ustalające wysokość opłat za użytkowanie wieczyste (jeżeli wystepuje)
 • » wysokość podatków od nieruchomości
 • » zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości (działek) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jeżeli planu nie ma zapis funkcji wg studium uwarunkowań i
    kierunków zagospodarowania terenu - Wydział Architektury Urzędu Miejskiego
 • » wyrys z planu zagospodarowania (obejmujący wyceniane działki) na którym zaznaczone są jednostki przeznaczenia zgodnie z zaświadczeniem o przeznaczeniu
    nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wydział Architektury
    Urzędu Miejskiego.
 • » kopie specyficznych decyzji np. o warunkach zabudowy, środowiskowych, etc...
 • » do wglądu książka obiektu budowlanego o ile jest założona
 • » do wglądu i wypożyczenia kompletna dokumentacja architektoniczna
 • » decyzja o oddaniu budynku do użytkowania lub zgłoszenie zakończenia budowy

 • W przypadku wyceny nieruchomości w trakcie procesu inwestycyjnego:
 • » decyzje zatwierdzające projekty budowlane:
 • » kosztorys inwestycji (prace budowlane - budynki, budowle, sieci infrastruktury). Kosztorys w formie zatwierdzonej do realizacji wraz z umową z firmą
    wykonującą prace budowlane (jeżeli występuje)
 • » informacje dotyczące zakładanego terminu zakończenia prac budowlanych i zgłoszenia budynku do użytkowania (jeżeli występuje)
 • » wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty opisujące stan prawny obecny oraz przyszły (po realizacji) nieruchomości, które mogą mieć wpływ na
    poziom oszacowania wartości rynkowej.
 • Pobierz w formacie PDF

  Lokale mieszkalne

 • » numery elektroniczne ksiąg wieczystych
 • » posiadane (czyt. zawarte) umowy:
 • » Wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty opisujące stan prawny nieruchomości, które mogą mieć wpływ na poziom oszacowania wartości
    rynkowej.
 • Pobierz w formacie PDF

  Powyższe listy dokumentów zawierają podstawowe dokumenty w rzeczywistości komplet dokumentów związanych z nieruchomością ustalany jest zawsze indywidualnie po zapoznaniu się z celem wyceny i stanem prawnym.